shadow

?ในหลวง? พระราชทานให้มูลนิธิทันตนวัตกรรม เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรากฟันเทียม

 

7-21-2011 4-11-51 PM

โครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน 999 ชุด

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลาประมาณ 17.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะทันตแพทย์ ผู้วิจัยและพัฒนารากฟันเทียม จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับคณะวิศวกรผู้ออกแบบและผลิตรากฟันเทียมจากบริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรากฟันเทียมจำนวน 999 ชุด เพื่อทรงใช้ หรือพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

 

โครงการฟันเทียมและรากฟันเทียม พระราชทาน?999 ชุด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรากฟันเทียมที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 999 ชุด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน2553 ไปให้บริการ แก่ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมดำเนินการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยที่มีหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ตั้งอยู่จำนวน?6 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ?มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ?มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ?และโรงพยาบาลนอก/ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 35 หน่วย บริการ มีบุคลากรร่วมเป็นอาสาสมัครให้บริการ?203 คน

การดำเนินงานของโครงการเริ่มจากการเตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการ โดยได้จัดการประชุมอาสาสมัครของโครงการ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีดำเนินการในการให้บริการผู้ป่วย ภายใต้การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งจัดอบรมทางวิชาการ เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร??การใส่รากฟันเทียมและฟันเทียมให้กับผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน??รวมถึงชี้แจงเกณฑ์ผู้ป่วยที่เหมาะสม จากนั้นดำเนินการคัดกรองผู้ป่วย และให้บริการผู้ป่วยที่หน่วย บริการของตน?ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับบริการรากฟันเทียมและฟันเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

มูลนิธิได้ติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการต่างๆ เป็นระยะพร้อมกับทบทวนผลการปฏิบัติ โดยได้จัดงานประชุมวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครโครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน??999 ?ชุด เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สะท้อนปัญหา เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการให้บริการรากฟันเทียมระหว่างอาสาสมัครร่วมกันทำให้ผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อยมีประสิทธิผล

สำหรับการบริการผู้ป่วยทั้ง?35 หน่วยบริการนั้นมีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 805 คน โดยต่างรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ดีใจที่มีฟันบดเคี้ยวอาหาร มีความมั่นใจ สามารถยิ้มได้ในสังคมอย่างมีความสุขการดำเนินงานขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยของทั้ง 35 หน่วยบริการ จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน??999 ชุด เพื่อนำทูลเกล้าฯ ถวายรายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

เนื้อหาข่าว : มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์?