shadow

การอบรมหลักสูตร “การดูแลช่องปากผู้ป่วยรากฟันเทียมสำหรับทันตาภิบาล” ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ.โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท

การอบรมหลักสูตร "การดูแลช่องปากผู้ป่วยรากฟันเทียมสำหรับทันตาภิบาล" ในโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ.โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท