shadow

สธ. จับมือ วท. ฝังรากฟันเทียมฟรี 8,400 ราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง

IMG_0145-300x225

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี พร้อมด้วยแพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ และศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการ หน่วยทันตกรรม พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวร่วมเปิดโครงการรากฟันเทียม และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการฝังรากฟันเทียม ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

IMG_0124-300x225

พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมเปิดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการฝังรากฟันเทียม ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ